„Mój dobry czas” – program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i rodziców

„Mój dobry czas”
program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i rodziców
czas trwania 3 miesiąca
19.09.2011 – 19.12.2011.
Program  „Mój dobry czas” jest dofinansowany przez Burmistrza  Miasta i Gminy Piaseczno.

Fundacja Pomóż Dorosnąć proponuje rodzicom i dzieciom borykającym się z różnorodnymi trudnościami wychowawczymi, edukacyjnymi, rozwojowymi, a także bytowo – rodzinnymi program zajęć, który ma na celu poprawę kondycji wychowawczej coraz bardziej zmęczonych i wyczerpanych bezradnością rodziców oraz  wzrost dojrzałości dzieci w obszarze emocjonalnym, społecznym
i edukacyjnym. Program trwa 3 miesiące i jest na tyle intensywny, że pozwala uzyskać wyraźne pozytywne zmiany w postawach dzieci i rodziców.

„Mój dobry czas” adresowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat  dotkniętych trudnościami szkolnymi (problemy w nauce, wolne tempo pracy, dysleksja rozwojowa inne trudności), problemami społecznymi, emocjonalnymi, edukacyjnymi w wyniku różnorodnych problemów życiowych
i rodzinnych.

Program adresowany jest również do rodziców tych dzieci, a także do innych rodziców chcących pogłębić swoją wiedzę i warsztat z zakresu umiejętności wychowawczych skoncentrowanych na korekcji zachowań niewłaściwych, w tym agresji, przemocy, izolacji, wycofywania się dziecka z kontaktu, niskiej motywacji edukacyjnej.

Na realizację programu składają się zajęcia:

  • psychoedukacyjne dla dzieci ( dwie grupy wiekowe 7-9 lat i 10-12 lat)
  • trening twórczego działania dla dzieci ( dwie grupy wiekowe 7-9 lat i 10-12 lat)
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • indywidualne porady  psychologiczno – pedagogiczne dla rodziców
  • wycieczki edukacyjne dla dzieci i rodziców

 

Zajęcia dla dzieci są planowane w dwóch grupach wiekowych – 7-9 lat i 10-12 lat. Częstotliwość zajęć w każdej grupie  – 2 razy w tygodniu po dwie godziny ( 90 minut), przez okres 3 miesięcy + trzy wycieczki edukacyjne do miejsc służących stymulacji poznawczej i motywacyjnej w obszarze edukacji i odkrywania swoich zainteresowań oraz poprawy relacji rodzice – dzieci. Częstotliwość zajęć dla rodziców  – warsztaty umiejętności wychowawczych , 1 raz w tygodniu po 2 godz. Łącznie 12 spotkań oraz możliwość indywidualnych konsultacji psychologiczno – pedagogicznych dla rodziców ( 4 godziny konsultacji tygodniowo)

Program przewiduje udział 12 – 14 dzieci w wieku 7-9 lat oraz 12-14 dzieci w wieku 10-12 lat oraz co najmniej 12 rodziców.

Wszystkie zajęcia prowadzą pedagodzy, psycholodzy, terapeuci działający we współpracy z Fundacją Pomóż Dorosnąć.

Plan zajęć:

 

Zajęcia dla dzieci:

Pierwsze zajęcia 19.09.2011

Poniedziałki – zajęcia psychoedukacyjne

Grupa 7-9 lat godz. 16.30 – 18.00

Grupa 10-12 lat godz. 18.00- 19.30

Czwartki –  trening twórczego działania

Grupa 7-9 lat godz. 16.30 – 18.00

Grupa 10-12 lat godz. 18.00- 19.30

Cel zajęć psychoedukacyjnych –  wzrost motywacji dzieci do nauki, wzrost  samooceny, rozpoznanie swoich mocnych stron, zainteresowań, rozwinięcie umiejętności społecznych w zakresie samodzielności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, właściwych sposobów rozładowywania emocji, obniżenie poziomu agresji,  poprawa funkcjonowania dzieci w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśniczym

Cel treningu twórczego działania – odkrywanie swoich mocnych stron, talentów, umiejętności, zainteresowań, odprężenie, relaksacja, odciążenie emocjonalne, doświadczenie sukcesu, zadowolenia  z siebie, rozwinięcie umiejętności tworzenia w grupie, czerpania radości wspólnej twórczości, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 

Poniedziałki – godz. 18 – 19.30   Pierwsze zajęcia 19.09.2011

Warsztaty te są kierowane do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia”  swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane są do rodziców szczególnie  potrzebujących wzmocnienia i wsparcia. Dla tych rodziców szczególnie cennym uzupełnieniem warsztatów będą indywidualne konsultacje psychologiczno – pedagogiczne

* Zakładane cele wobec rodziców  –  dostrzeżenie nieprawidłowości w dotychczas prezentowanych postawach wychowawczych wobec dzieci, pogłębienie wglądu w mechanizmy własnych zachowań, zdobycie wiedzy i umiejętności służących właściwemu wychowaniu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności korekcji niewłaściwych zachowań, zwłaszcza agresji, przemocy, izolacji, wycofywania się z kontaktu, obojętności na działania rodzica, wzrost umiejętności  w zakresie motywowania dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i osiągania sukcesów edukacyjnych.

Konsultacje indywidualne dla rodziców mają na celu głębsze rozeznanie problemów odczuwanych przez rodziców, w  uzasadnionych przypadkach podniesienie gotowości rodziców do podjęcia terapii i działania w kierunku zmiany dotychczasowego stylu życia oraz gotowości do szukania pomocy w instytucjach powołanych do wspierania dziecka i rodziny.  Każdego tygodnia dyżur konsultacyjny będzie obejmował 4 godziny

Poniedziałki 16.00 -18.00

Wtorki 16.00-18.00

Wycieczki edukacyjne dla dzieci i rodziców – sa to trzy wycieczki wstępnie zaplanowane na soboty 24.09.2011, 22.10.2011 oraz 26.11.2011. Przewidywany czas trwania wycieczek godz. 10-16. Planujemy wyjście do teatru, do pracowni ceramiki i na „spotkanie dobrych manier” oraz jeśli będzie to możliwe ( ze względów czasowych i logistycznych) do Centrum Nauki Kopernik. Wycieczki będą połączone z warsztatami dla rodziców i dzieci ( realizowanymi wspólnie). Ten punkt programu jest szczególnie ważny dla pomyślnej realizacji całości zajęć.

Program zakończymy wspólnym spotkaniem uczestników ( rodziców i dzieci) oraz osób prowadzących 19 grudnia 2011. Będzie to spotkanie w duchu zarówno programu „Mój dobry czas”, jak i w nastroju świątecznym.  

Miejsce prowadzenia zajęć: świetlica w Gimnazjum nr 2 , Aleja Kalin 30, Piaseczno (dzieci proszone są o obuwie na zmianę)

Dofinansowanie programu przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz wkład finansowy Fundacji nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z realizacją programu.  Z tego względu rodzice zgłaszający udział swój i swoich dzieci w zajęciach będą proszeni o wpłacenie na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć wpłaty miesięcznej wysokości od 50 do 150 zł., w zależności od możliwości finansowych rodziny. W sytuacji jednak, gdy rodzina nie będzie w stanie dokonać tej wpłaty, rodzic i dziecko będą mogli oczywiście uczestniczyć w zajęciach.   

 Zapisy :

Telefonicznie ; Ewa Lubianiec, Fundacja Pomóż Dorosnąć

tel. 504269258

E-mailem: ewa.lubianiec@wp.pl lub fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net

Prosimy o zgłoszenia do 16 września 2011 podając imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę oraz krótką charakterystykę dziecka i ewentualnie sytuacji rodzinnej, rozwojowej, którą należałoby wziąć pod uwagę podczas realizacji zajęć z dzieckiem.

NAJKORZYSTNIEJSZYM DLA DZIECKA I RODZICA BĘDZIE JEŚLI ZARÓWNO DZIECKO JAK I RODZIC WEZMĄ UDZIAŁ W PROGRAMIE. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie jest to możliwe można na zajęcia zapisać tylko dziecko.