Rok 2010

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.
Podstawą prawną działania Fundacji jest:
• ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203)
• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.)
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539)
• rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 50, poz.529)
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.)
• statut
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.
Załączone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
___________________________
Ewa Katarzyna Lubianiec
Prezes Zarządu
______________________________
Krzysztof Lubianiec
Członek Zarządu
___________________________
Urszula Makowska
Członek Zarządu
Piaseczno, 30 marca 2011 r.

 

Wprowadzenie
1. Informacje o Fundacji
a) Fundacja Pomóż Dorosnąć powstała 18 marca 2004 r. z siedzibą w Piasecznie przy Alei Kalin 30. Fundatorem jest Ewa Katarzyna Lubianiec
b) Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000203456
c) Od dnia 2 lutego 2007 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
d) Celem działania Fundacji zgodnie ze statutem jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych
Fundacja realizuje następujące cele statutowe na rzecz powyższych osób:
– organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych
– finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych
– organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym
– finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
– zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców
e) Zgodnie z umową czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
f) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
g) W okresie obrotowym Członkami Zarządu Fundacji byli:
• Ewa Katarzyna Lubianiec Prezes Zarządu
• Urszula Makowska Członek Zarządu
• Krzysztof Lubianiec Członek Zarządu
h) Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Członkami Zarządu Fundacji byli:
• Ewa Katarzyna Lubianiec Prezes Zarządu
• Urszula Makowska Członek Zarządu
• Krzysztof Lubianiec Członek Zarządu

2. Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania istnienia Fundacji. W bieżącym roku obrotowym Fundacja osiągnęła stratę netto w wysokości 4.351 zł.

Ważniejsze zasady rachunkowości
Fundacja prowadzi księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.
Organizacja stosuje generalne zasady rachunkowości tj. zasadę istotności, memoriału, dokumentacji zapisów księgowych, indywidualnej wyceny.
Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości zapewniają wyodrębnienie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową i majątkową.

BILANS 31.12.2010 31.12.2009 Zł

Zł

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

901

5 252

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne – PeKaO S.A.

658

5 032

Środki pieniężne – BZ WBK

243

220

Pozostałe aktywa finansowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

901

5 252

PASYWA

Fundusze własne

1 000

1 000

Fundusz statutowy

1 000

1 000

Fundusz z aktualizacji wyceny

Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2004

6 211

6 211

Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2005

(5 766)

(5 766)

Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2006

(774)

(774)

Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2007

2 863

2 863

Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2008

4 174

Wynik finansowy netto za rok ubiegły

(2 456)

4 174

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

(4 351)

(2 456)

Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)

Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)

(4 351)

2 456

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Inne zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

901

5 252

 

Rachunek zysków i strat

za okres

01.01.2010 – 31.12.2010

za okres

01.01.2009 – 31.12.2009

Przychody z działalności statutowej

252 078

91 936

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych

(255 456)

(93 780)

Wynik finansowy na działalności statutowej

(3 378)

(1 844)

Koszty administracyjne:

(973)

(612)

Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe przychody

Pozostałe koszty

Przychody finansowe

Koszty finansowe

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności

(4 351)

(2 456)

(Strata)/Zysk ogółem

(4 351)

(2 456)

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Aktywa trwałe
Fundacja nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

2. Aktywa obrotowe
Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

3. Fundusze własne
Fundusz statutowy w kwocie 1.000 zł został pokryty przez Fundatora Fundacji Ewę Katarzynę Lubianiec.
Strata netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wyniosła 4.351 zł.

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Fundacja nie posiada zobowiązań ani rezerw na zobowiązania.

5. Działalność statutowa

Na saldo przychodów z działalności statutowej składa się:

31.12.2010 31.12.2009 – wpłaty osób prawnych

5 690

3 040

– wpłaty osób fizycznych

213 323

78 575

– wpłaty własne Fundacji (np. z akcji charytatywnych)

33 065

10 321

– pozostałe

252 078

91 936

Z kwot wpłaconych na rachunek Fundacji przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz z wpłat własnych Fundacji w bieżącym roku obrotowym przekazano:
• 4 730 zł na opłacenie kursów językowych
• 102 757 zł na pokrycie kosztów wycieczek, obozów socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych
• 10 060 zł na pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa akcjach charytatywnych, kiermaszach, akcji mikołajkowej, opłacenie reklamy Fundacji w Panoramie Firm oraz utrzymanie witryny www.pomozdorosnac.pl
• 40 690 zł na zapomogi i stypendia
• 97 219 na leczenie podopiecznych Fundacji

6. Koszty administracyjne
Na koszty administracyjne składają sie opłaty bankowe.
7. Udzielone gwarancje, poręczenia
W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń oraz i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ ZA ROK 2010

(sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8.05.2001; Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r.)

1) Fundacja Pomóż Dorosnąć

 

Siedziba : Aleja Kalin 30, 05 – 500 Piaseczno

Data wpisu w KRS 20.04. 2004 r.

Nr KRS 0000203456

REGON 015733946

Od 02.02.2007 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:

1. Ewa Lubianiec, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Babiego Lata 30; PESEL 65052109602

2. Krzysztof Lubianiec, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Babiego Lata 30; PESEL65072500870

3. Urszula Makowska, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Młynarska 37/92 ; PESEL 69022314661

 

2) Zasady i formy i zakres działalności statutowej Fundacji, z podkreśleniem celów statutowych

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego. Fundacja prowadzi swoją działalność w duchu wartości chrześcijańskich. Siedzibą Fundacji jest Piaseczno. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Fundacja działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz pozyskiwać wolontariuszy. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji. Pojęcie rodzina dysfunkcyjna oznacza w tym wypadku rodzinę, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dziecka, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo. Działalność Fundacji dotyczy więc:

a) dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość)

b) dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinach

c) dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych

d) dzieci i młodzieży, która na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji

e) dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowywaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi (z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne)

f) pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych – zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.

 

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości). Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:

a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych ) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców;

b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia;

c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego;

d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną – dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia;

e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z młodzieżą i dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących;

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży)

b) zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka „Chcę dorosnąć” – stanowiącego ośrodek treningowo – warsztatowy służący potrzebom działań socjoterapeutycznych i profilaktycznych Fundacji, a jednocześnie okresowo pełniący funkcję hostelu dla dzieci i młodzieży czasowo pozbawionych opieki rodziców, np. podczas pobytu rodziców na leczeniu (dzieci prawnie pozostających pod opieką rodziców)

c) organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych o charakterze edukacyjnym i socjoterapeutycznym

 

d) finansowanie kursów językowych dla swoich podopiecznych

e) organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym

f) finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży

g) zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców – działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej

 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja w roku 2010 realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi, poprzez:

*) Prowadzenie punktu terapeutyczno – konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin – punkt taki działa w siedzibie Fundacji , Al. Kalin 30, Piaseczno; ze stałej, bezpłatnej pomocy konsultacyjno – terapeutycznej korzystało w roku 2010 16 rodzin, w tym 20 dzieci; punkt jest prowadzony przez założycielkę Fundacji – psychologa i pedagoga Ewę Lubianiec; praca w ramach punktu jest charytatywna; ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3g Statutu Fundacji)

*) Finansowanie kursów językowych dobrze rokującym edukacyjnie uczniom, żyjącym w rodzinach dysfunkcyjnych, jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia; w roku 2010 finansowano kursy 4 uczniom; uczęszczali oni kursy językowe do Lingua Nova (1 osoba) i SPOT w Piasecznie (2 osoby) i Szkoły Językowej w Gołkowie ( 1 osoba); ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3d Statutu Fundacji)

*) Finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dwóm uczniom Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych (działalność ta obejmuje Paragraf 3; punkt 4 Statutu Fundacji);

*) zorganizowanie w okresie wrzesień – listopad 2010 następujących akcji charytatywnych – kiermaszy ciast, książek, artykułów użytkowych: w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, w LO „Bednarska” w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie oraz świątecznych akcji charytatywnych – Kawiarenki Mikołajkowej w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie , Akcji Mikołajkowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie, oraz Happeningu Mikołajkowego – akcji na terenie miasta Piaseczna służącej podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców miasta istnienia problemu tzw. „dzieci ulicy”, uwrażliwianiu mieszkańców na los tych dzieci i podnoszeniu ich gotowości pomocy; coroczna impreza „Happening Mikołajkowy” zorganizowana została 12.12.2010 r. przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz przy pomocy kilku szkół Piaseczna. Miała charakter świątecznej imprezy na centralnym placu miasta skierowanej do wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej. W imprezę tę zaangażowało się wielu wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. W listopadzie 2010 Zespół Szkół w Józefosławiu zorganizował zbiórkę zabawek i słodyczy na rzecz tej imprezy, a Ośrodek Kultury, w ramach akcji Świąteczny Okruch Serca zorganizował zbiórkę zabawek i słodyczy w piaseczyńskich przedszkolach. Ze zgromadzonych słodyczy i zabawek sporządzono 15 dużych paczek dla najuboższych rodzin. Słodycze, z których w tym roku przygotowano drobne paczuszki dla dzieci uczestniczące w Happeningu Mikołajkowym zakupiła w tym roku Fundacja. Młodzież- wolontariusze sporządzili ponad 350 paczek, które podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj. Imprezie towarzyszył kiermasz ciast, kiermasz świątecznych ozdób i kartek, kiermasz książek i zabawek dla dzieci oraz liczne zabawy dla dzieci. Po raz kolejny akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny. Podczas wymienionych akcji charytatywnych i Happeningu Mikołajkowego zebrano łącznie kwotę 7617 zł. ( z akcji kiermaszowo – świątecznych w szkołach i przedszkolu 3707 zł. + 1470 zł. , z Happeningu Mikołajkowego 2440 zł.). Dwie akcje charytatywne odbyły się również wiosną i wczesnym latem – było to wiosenne stoisko charytatywne w ramach Piaseczyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego ( kwiecień 2010) zorganizowanego przez Ośrodek Kultury oraz wakacyjna akcja charytatywna „kiermasz ciast i dziecięcych drobiazgów” w Gimnazjum nr 2 w czerwcu 2010 – kwoty zebrane podczas obu imprez to łącznie 2287, 10 zł. ( kiermasz wielkanocny 1410 zł.+ akcja wakacyjna 877,10)

( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2e, punkt 3f, punkt 4; Paragraf 4 – punkt 3c Statutu Fundacji)

*) Zorganizowanie wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych nr 5 w Kostancinie – Jeziornie świątecznej wizyty w Domu Małego Dziecka w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75 ( grudzień 2010), przygotowanie prezentów dla grupy dzieci wyznaczonej przez Dom Dziecka do udziału w spotkaniu. oraz realizacja zajęć profilaktycznych pod hasłem „ Mój przyjaciel pies” ( maj 2010) w Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie – Jeziornie; zajęcia zostały zorganizowane dzięki zaangażowaniu dwóch wolontariuszek fundacji zajmujących się dogoterapią; ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2e Statutu Fundacji)

*) Zorganizowanie stoiska informacyjno – zabawowego w ramach Pikniku Rodzinnego, miejskiej imprezy organizowanej w parku piaseczyńskim dn. 30. 05. 2010 r. oraz Miasta Miłosierdzia w Warszawie (Festiwalu Dobroczynności zorganizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, na który fundacja została zaproszona); Obie imprezy odbywały się tego samego dnia, a oba stoiska Fundacji miały charakter informacyjny oraz odbywały się na nim zabawy plastyczne dla dzieci pod hasłem poznawaj świat każdym zmysłem oraz zajęcia z artterapii. Na stosiku w Mieście Miłosierdzia utworzono również kącik porad wychowawczych Celem stoisk było podnoszenie w społeczności lokalnej świadomości problemów biednych, zaniedbanych dzieci; stoisko obsługiwali działacze Fundacji i młodzież – wolontariusze;

( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2e, punkt 4; Paragraf 4 – punkt 3c Statutu Fundacji)

*) Finansowanie i dofinansowanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej, służącej edukacji, rozwojowi kulturalnemu, społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, na basen, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, zakup podręczników i pomocy szkolnych; z takiej pomocy korzystało w roku 2010 45 uczniów oraz Szkolny Klub Sportowy Dąb i Bug z Raciąża, który otrzymał zapomogę na prowadzona działalność na rzecz dzieci i młodzieży; Wśród młodzieży korzystającej z tej formy pomocy była w roku 2010 grupa polonii ukraińskiej – młodzieży, która nawiązała współpracę z uczniami Gimnazjum nr 2 i z naszą Fundacją. Młodzież ta wychowuje się w bardzo trudnych warunkach bytowych, a często też środowiskowych.( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2c, punkt 2e, punkt 3f Statutu Fundacji)

*) Stypendia dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, za starania i wysiłki edukacyjne w roku szkolnym 2009/2010 – w roku 2010 wypłacono jednorazowe stypendia 34 uczniom, w wysokości 100 zł. dla uczniów szkół podstawowych i 500 zł. dla gimnazjalistów. W ciągu roku 2010 dwóch uczniów otrzymywało comiesięczne stypendia na potrzeby szkolne i okresowe zapomogi na bieżące potrzeby edukacyjno – rozwojowe; działalność ta obejmuje Paragraf 3 –punkt 2c Statutu Fundacji)

*) Pomoc finansowa i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach – zapomogi finansowe, zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy – odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych, dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin – w roku 2010 z pomocy tej skorzystało 39 rodzin; w 16 przypadkach udzielono losowych zapomóg finansowych ( jednorazowych lub wielokrotnych); w 7 przypadkach przekazano fundusze na leczenie dzieci, przy 6 osobach były to zebrane na potrzeby leczenia chorych dzieci lub rodziców wpłaty 1 % podatku kierowane na konto Fundacji ze wskazaniem na określone dziecko lub rodzica; w jednym przypadku podopiecznej fundacji kontynuowano leczenie ortodontyczne; w roku 2010 gromadzono wpłaty 1 % z przeznaczeniem na leczenie ojca trójki dzieci ( to wspomniany wyżej rodzic), chorego terminalnie (zaawansowana choroba nowotworowa), dla którego nadzieją była nowoczesna chemia dostępna jedynie w Szwajcarii. Koszty leczenia przekraczały możliwości finansowe rodziny. W pomoc tej rodzinie, w zbieraniu funduszy na ratowanie życia ojca włączyła się Szkoła Marzeń w Piasecznie, gdzie zorganizowano wśród rodziców zbiórkę na rzecz leczenia owego ojca oraz aukcję charytatywną, Ośrodek Kultury w Piasecznie, który zorganizował koncert charytatywny, a także ogromną pomocą okazały się wpłaty 1 % podatku rzecz leczenia. Kwoty zebrane we wszystkich akcjach przekazywano na konto fundacji, która przekazywała je rodzinie chorego. Wpłaty na rzecz leczenia chorego ojca były bardzo wysokie. Duża część społeczności lokalnej włączyła się w gromadzenie funduszy. Rodzina otrzymała wsparcie finansowe najwyższe w historii Fundacji, ponad 60 tys. zł. ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5; Paragraf 3 – punkt 1d, punkt 1e, punkt 2a, punkt 2c Statutu Fundacji)

*) Realizacja szkolenia dla wolontariuszy – weekendowe szkolenie na temat „Praca wychowawcza z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej”, w którym udział wzięło 15 wolontariuszy, uczestników obozu w Mikoszewie. Szkolenie było jednocześnie przygotowaniem do obozu ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 2, punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2c, punkt 2e Statutu Fundacji)

*) Realizacja prelekcji multimedialnych dla młodzieży gimnazjalnej na temat „ O wolontariacie w Polsce i o wolontariacie w Fundacji Pomóż Dorosnąć” – prelekcje te zrealizowano w styczniu – marcu 2010 roku wśród uczniów klas III w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2e oraz Paragraf 3, punkt 4 Statutu Fundacji)

*) Zrealizowanie dziecięco – młodzieżowego obozu socjoterapeutycznego „ Starszy brat, starsza siostra” – na którym młodzież przygotowana do pełnienia roli pozytywnych wzorców do naśladowania przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych towarzyszyła dzieciom pochodzącym z tych rodzin podczas 13-dniowego obozu w Mikoszewie ( Mierzeja Wiślana); na obozie realizowano autorski program socjoterapeutyczno – psychoedukacyjny Ewy Lubianiec; obóz zrealizowano w okresie 09 – 21. 07. 2010 r.; Uczestniczyło w nim 32 dzieci i 15 wolontariuszy 11 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 2 wolontariuszy miało obóz w całości sfinansowany przez Fundację; 8 dzieci miało obóz dofinansowany na poziomie 40-55 %. Wszyscy wolontariusze ponosili opłatę wysokości 50 % kosztów obozu, czyli 440 zł., czyli w 50 % fundacja pokrywała wszystkim wolontariuszom udział w obozie. W obozie wzięło udział 14 dzieci pochodzących z prawidłowo funkcjonujących rodzin, troje z nich wymagało dofinansowania obozu z uwagi na ubóstwo rodzin. W grupie dzieci pochodzących z rodzin prawidłowych były dzieci chore. Poza trojgiem dzieci z rodzin ubogich, rodziny prawidłowo funkcjonujące w całości finansowały obóz swoim dzieciom. Cena obozu wynosiła 880 zł. Kadra liczyła 6 osób + ksiądz, który dojechał na większość część obozu. Pokrył on samodzielnie koszty swojego pobytu. Fundacja pokryła koszty pobytu kadry i po raz pierwszy od początku istnienia fundacji, kadra otrzymała wynagrodzenie za swoją pracę opiekuńczo – wychowawczą i terapeutyczną na obozie, wysokości 500 zł. netto. ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 2, punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2c, punkt 2e Statutu Fundacji)

*) Zorganizowanie Młodzieżowego Obozu Rekolekcyjnego w Bonassola ( Włochy) , 16-29. 08. 2010 r. Wyjazd zrealizowano dzięki współpracy z Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym. Uczestnikami obozu w większości były młode osoby z prawidłowo funkcjonujących rodzin, samodzielnie finansujących wyjazd swoim dzieciom. 9 osób stanowili podopieczni Fundacji – 2 osoby z rodzin głęboko patologicznych, trzy osoby z wielodzietnej rodziny o niskim statusie materialnym, jedna osoba z rodziny niepełnej i dysfunkcyjnej, dwie osoby z rodziny o niskim statusie materialnym i chorobie w rodzinie, jedna osoba ciężko chora, pochodząca z rodziny o dobrym statusie materialnym. Dwie osoby wymagały sfinansowania wyjazdu, 5 dofinansowania wysokości 400 zł. na osobę, dwie mogły sfinansować swój wyjazd samodzielnie. Znajdują się one pod opieką Fundacji w obszarze terapeutycznym. Finansowego wsparcia aktualnie nie wymagają. Wyjazd zorganizowany został na zasadach integracji młodzieży różnych środowisk i przyczynił się bardzo do pogłębienia rozwoju duchowego i osobowego młodych ludzi, do ich kształtowania charakterów i drogi życiowej. ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 2, punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2c, punkt 2e, punkt 3a Statutu Fundacji)

*) Kontynuowanie współpracy z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, szkoły, do której uczęszcza znaczna liczba uczniów z patologicznych, głęboko dysfunkcyjnych rodzin zamieszkujących Piaseczno, z których znaczna liczba jest podopiecznymi Fundacji; stały kontakt z wychowawcami uczniów – podopiecznych Fundacji Pomóż Dorosnąć, analizowanie postępów w nauce i spraw wychowawczych( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5, Paragraf 3 – punkt 4 Statutu Fundacji)

*) Rozwianie współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym, Stowarzyszeniem „Gamma” oraz Klubem Sportowym Grawitacja; współpraca z każdą z tych instytucji dotyczyła działań na rzecz rozwijania zainteresowań i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży z rodzin

dysfunkcyjnych; na rzecz podejmowanych przez KS Grawitacja i Stowarzyszenie Gamma działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, gromadzony był również 1 % podatku w roku 2010 ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 4 Statutu Fundacji)

*) kontynuacja aktywności grupy wolontariuszy wspomagających edukacyjnie uczniów wymagających takiej pomocy – dwoje dzieci korzystało z takiej pomocy w 2010 r. ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3e Statutu Fundacji)

3) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ( Statut Fundacji Paragraf 6)

4) W roku 2010 Zarząd Fundacji uchwalił osiem uchwał (dołączone do niniejszego sprawozdania). Dołączona jest również uchwała Zarządu zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2010.

5) Przychody fundacji w roku 2010 pochodziły z następujących źródeł:

Wpłaty osób prawnych – 5690 zł.

Wpłaty osób fizycznych – 213323 zł.

Wpłaty własne Fundacji (np. z akcji charytatywnych itp.) 33 065

6) Fundacja w roku 2010 poniosła następujące koszty:

Realizacja celów statutowych:

 4 730 zł na opłacenie kursów językowych podopiecznych Fundacji

 102 757 zł na pokrycie kosztów wycieczek, obozów socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych

 10 060 zł na pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa akcjach charytatywnych, kiermaszach, akcji mikołajkowej, opłacenie reklamy Fundacji w Panoramie Firm oraz utrzymanie witryny www.pomozdorosnac.pl

 40 690 zł na zapomogi i stypendia

 97 219 na leczenie podopiecznych Fundacji

Koszty administracyjne:

 Opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, opłaty za pieczątki – 1522,94 zł

 

Fundacja nie ponosi innych kosztów administracyjnych – siedziba Fundacji mieści się w Gabinecie Psychologiczno – Pedagogicznym w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, który na mocy umowy użyczenia pomiędzy Fundacją a Dyrektorem szkoły wynajmowany jest nieodpłatnie.

 Na potrzeby informacyjne (reklama Fundacji w lokalnej i wojewódzkiej Panoramie Firm, wydruk plakatów i broszur informacyjnych na temat Fundacji, utrzymanie witryny www.pomozdorosnac.pl) Fundacja w roku 2010 wydała 5761,98 zł..

 

 Inne:

 

W roku 2010 fundacja na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła komputer, tusz do drukarki, dysk do komputera, papier ksero, materiały testowe na potrzeby punktu konsultacyjno – terapeutycznego. Łączny koszt – 2317,40 zł.

Wynagrodzenia

W roku 2010 po raz pierwszy Fundacja zatrudniła na podstawie umowy – zlecenia wychowawców na letnim obozie socjoterapeutycznym ( 6 osób). Poza tym, do prowadzenia całorocznej działalności nie zatrudnia żadnych pracowników. Nie udziela również żadnych pożyczek. Koszt wypłaconych wynagrodzeń brutto dla wychowawców na obozie wyniósł: 3528,93 zł., w tym składka ZUS 159,93 zł., podatek 369,00 zł.

*) o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych informuje dołączone sprawozdanie finansowe; Fundacja posiada konto w Banku PEKAO S.A. Oddział w Piasecznie, ul. Jana Pawła II2 oraz w BZ WBK S.A., II Oddział w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 28.

*) fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nieruchomości;

7) Fundacja poza zatrudnieniem na obozie socjoterapeutycznym wychowawców, nie zatrudnia żadnych pracowników, nie wypłaca wynagrodzeń, opiera całoroczną działalność na pracy społecznej jej działaczy i na wolontariacie.

8) Fundacji nie zostały powierzone żadne zadania przez podmioty państwowe i samorządowe. Fundacja kontynuuje współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piasecznie ( na mocy umowy zawartej w roku 2004). Współpraca obejmuje organizację działań na rzecz pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji. W roku 2010 zorganizowano przy współpracy z Ośrodkiem Kultury „Happening Mikołajkowy” oraz stoisko w ramach Pikniku Rodzinnego. Koszty związane z organizacją obu imprez w roku 2010 wiązały się z zakupem materiałów papierniczych potrzebnych do wykonania ozdób świątecznych i kartek, artykułów kiermaszowych (drobnych artykułów dekoracyjno – użytkowych) oraz słodyczy dla dzieci uczestniczących w imprezie. We współpracy z Ośrodkiem Kultury Fundacja zorganizowała także imprezy charytatywne na rzecz „Pomocy dla Wojtka” – ciężko chorego ojca trójki dzieci. Nie poniosła w tym obszarze żadnych kosztów. Stanowiła raczej patronat nad imprezami Fundacja rozwija też współpracę z Klubem Sportowym Grawitacja i Stowarzyszeniem „Gamma” wspomagając finansowo utalentowaną młodzież z rodzin dysfunkcyjnych; Fundacja w roku 2010 kontynuowała współpracę z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w obszarze podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca ta ze strony Fundacji jest bezpłatna.

9) W roku 2010 ze strony Fundacji nie było konieczności składania miesięcznej deklaracji CIT; na fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe;

10) Rok 2010 to siódmy rok działalności Fundacji. W roku 2010 nie była przeprowadzana żadna kontrola fundacji.

Ewa Lubianiec – Prezes Zarządu

Krzysztof Lubianiec – członek Zarządu

Urszula Makowska – członek Zarządu

Piaseczno, dn. 29. 03. 2011 r.