Rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Podstawą prawną działania Fundacji jest:

  • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203)
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539)
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 50, poz.529)
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.)
  • statut

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Załączone sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Ewa Katarzyna LubianiecPrezes Zarządu Krzysztof LubianiecCzłonek Zarządu
Urszula MakowskaCzłonek Zarządu

Piaseczno, 28 marca 2009 r.

Wprowadzenie

 

1.Informacje o Fundacji

a)  Fundacja Pomóż Dorosnąć powstała 18 marca 2004 r. z siedzibą w Piasecznie przy Alei Kalin 30. Fundatorem jest Ewa Katarzyna Lubianiec

b)  Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000203456

c)  Od dnia 2 lutego 2007 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

d)  Celem działania Fundacji zgodnie ze statutem jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych

Fundacja realizuje następujące cele statutowe na rzecz powyższych osób:

—    organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych
—    zorganizowanie i prowadzenie ośrodka Chcę dorosnąć
—    organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych o charakterze edukacyjnym i socjoterapeutycznym
—    finansowanie kursów językowych dla swoich podpopiecznych
—    organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia) swoim podopiecznym
—    finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
—    zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców

e)  Zgodnie z umową czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

f)  Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

g)  W okresie obrotowym Członkami Zarządu Fundacji byli:

  • Ewa Katarzyna Lubianiec      Prezes Zarządu

 

  • Urszula Makowska                 Członek Zarządu

 

  • Krzysztof Lubianiec                 Członek Zarządu

h)  Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Członkami Zarządu Fundacji byli:

  • Ewa Katarzyna Lubianiec      Prezes Zarządu

 

  • Urszula Makowska                 Członek Zarządu

 

  • Krzysztof Lubianiec                 Członek Zarządu

2. Sprawozdanie finansowe

a)  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

b)  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania istnienia Fundacji. W bieżącym roku obrotowym Fundacja osiągnęła zysk netto w wysokości 4.174 zł.

3. Ważniejsze zasady rachunkowości

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r.
Organizacja stosuje generalne zasady rachunkowości tj. zasadę istotności, memoriału, dokumentacji zapisów księgowych, indywidualnej wyceny.
Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości zapewniają wyodrębnienie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową i majątkową.

BILANS

31.12.2007 31.12.2008
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 7 708 3 534
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
– Środki pieniężne – PeKaO S.A. 3 242 3 534
– Środki pieniężne – BZ WBK 4 466
– Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem 7 708 3 534
PASYWA
Fundusze własne 1 000 1 000
Fundusz statutowy 1 000 1 000
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2004 6 211 6 211
Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2005 (5 766) (5 766)
Wynik finansowy netto (niepodzielony) za rok 2006 (774) (774)
Wynik finansowy netto za rok ubiegły 2 863
Wynik finansowy netto za rok obrotowy 4 174 2 863
– Nadwyżka przychodów nad kosztami(+) 4 174
– Nadwyżka kosztów nad przychodami(-)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
– Inne zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 7 708 3 534
Rachunek zysków i strat za okres01.01.2008

-31.12.2008

za okres01.01.2007

-31.12.2007

Przychody z działalności statutowej 96 976 81 004
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych (92 350) (77 665)
Wynik finansowy na działalności statutowej 4 626 3 339
Koszty administracyjne: (453) (476)
Usługi obce
Podatki i opłaty
Pozostałe przychody
Pozostałe koszty
Przychody finansowe 1 0
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności 4 174 2 863
(Strata)/Zysk ogółem 4 174 2 863

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

1. Aktywa trwałe

Fundacja nie posiada długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

2. Aktywa obrotowe

Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne na rachunku bankowym.

3. Fundusze własne

Fundusz statutowy w kwocie 1.000 zł został pokryty przez Fundatora Fundacji Ewę Katarzynę Lubianiec.
Zysk netto za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wyniósł 4.174 zł.

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Fundacja nie posiada zobowiązań ani rezerw na zobowiązania.

5. Działalność statutowa

Na saldo przychodów z działalności statutowej składa się:

31.12.2008 31.12.2007
– wpłaty osób prawnych 6 490 11 305
– wpłaty osób fizycznych 85 628 53 876
– wpłaty własne Fundacji (ze zbiórek publicznych, akcji charytatywnych itp.) 4 858 14 123
– pozostałe 1 1 700
96 977 81 004

Z kwot wpłaconych na rachunek Fundacji przez osoby fizyczne i osoby prawne w bieżącym roku obrotowym przekazano:

  • 8 915 zł na opłacenie kursów językowych

 

  • 500 zł na opłacenie obiadów dla dzieci

 

  • 45 739 zł na pokrycie kosztów wycieczek, obozów socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych

 

  • 4 154 zł na pokrycie kosztów organizacji i uczestnictwa w Turnieju Szachowym i Brydżowym , akcji „mikołajkowej”, opłacenie reklamy Fundacji w Panoramie Firm oraz utrzymanie witryny www.pomozdorosnac.pl

 

  • 16 972 zł na zapomogi i stypendia

 

  • 16 070 na leczenie podopiecznych Fundacji

 

7. Udzielone gwarancje, poręczenia

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 nie udzielono żadnych gwarancji, poręczeń oraz i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ ZA ROK 2007

(sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8.05.2001; Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r.)

1)Fundacja Pomóż Dorosnąć
Siedziba : Aleja Kalin 30, 05 – 500 Piaseczno
Data wpisu w KRS 20.04. 2004 r.
Nr KRS 0000203456
REGON 015733946

Od 02.02.2007 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

Dane dotyczące członków zarządu Fundacji:
1.Ewa Lubianiec, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 9/24; PESEL 65052109602
2.Krzysztof Lubianego, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 9/24; PESEL65072500870
3.Urszula Makowska, zam. 05 – 500 Piaseczno, ul. Młynarska 37/92 ; PESEL 69022314661

Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości). Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:

a)  stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych ) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców;
b)  działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia;
c)  stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego;
d)  podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną – dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia;
e)  integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z młodzieżą i dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących;

2 )   Fundacja w roku 2007 realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi, poprzez:

*)   prowadzenie punktu terapeutyczno – konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin – punkt taki działa w siedzibie Fundacji , Al. Kalin 30, Piaseczno; ze stałej, bezpłatnej pomocy terapeutycznej korzystało w roku 2008, 11 dzieci i 12 rodziców; punkt jest prowadzony przez założycielkę Fundacji – psychologa i pedagoga Ewę Lubianiec; praca w ramach punktu jest charytatywna; ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3g Statutu Fundacji)

*)     finansowanie kursów językowych dobrze rokującym edukacyjnie uczniom, żyjącym w rodzinach dysfunkcyjnych, jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia; w roku 2008 finansowano kursy 6 uczniom; uczęszczali oni kursy językowe do Szkoły Lingua Nova ( 5 osób) i SPOT w Piasecznie ( 1 osoba); ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3d Statutu Fundacji)

*)     finansowanie obiadów w stołówce szkolnej jednemu uczniowi Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, pochodzącemu z rodziny dysfunkcyjnej (działalność ta obejmuje Paragraf 3; punkt 4 Statutu Fundacji);

*)     zorganizowanie okolicznościowej – „mikołajkowej” akcji na terenie miasta Piaseczna służącej podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców miasta istnienia problemu tzw. „dzieci ulicy”, uwrażliwianiu mieszkańców na los tych dzieci i podnoszeniu ich gotowości pomocy; była to impreza o nazwie „Happening Mikołajkowy” zorganizowana 07.12.2008 r. przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Zielone Strony Kultury oraz przy pomocy kilku szkół Piaseczna. Miała charakter świątecznej imprezy na ulicach miasta skierowanej do wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej. W imprezę tę zaangażowało się bardzo dużo młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Zbiórki słodyczy na rzecz tej akcji zorganizowały następujące szkoły: Zespół Szkół w Józefosławiu, Zespół Szkół w Gołkowie, Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Ze zgromadzonych słodyczy młodzież sporządziła ponad 350 paczek dla dzieci. Paczki te, podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj. Imprezie towarzyszył kiermasz ciast, liczne zabawy dla dzieci oraz Loteria Mikołajkowa, a także kiermasz ozdób i kartek świątecznych. Po raz kolejny akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny. Podczas Happeningu Mikołajkowego zebrano kwotę 4474,02 zł. ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2e, punkt 3f, punkt 4; Paragraf 4 – punkt 3c Statutu Fundacji)

*)   finansowanie i dofinansowanie aktywności szkolnej i pozaszkolnej, służącej edukacji, rozwojowi kulturalnemu, społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, na basen, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, zakup podręczników i pomocy szkolnych; z takiej pomocy korzystało w roku 2008 50 uczniów; ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2c, punkt 2e, punkt 3f Statutu Fundacji)

*)   pomoc finansowa i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach – zapomogi finansowe, zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy – odzieży, obuwia, artykułów żywnościowych, artykułów gospodarstwa domowego, dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin – w roku 2008 z pomocy tej skorzystało 20 rodzin; w 12 przypadkach udzielono losowych zapomóg finansowych ( jednorazowych lub wielokrotnych); w 4 przypadkach przekazano zebrane na potrzeby leczenia chorych dzieci wpłaty 1 % podatku kierowane na konto Fundacji ze wskazaniem na określone dziecko; ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2c Statutu Fundacji)

*)   zrealizowanie dziecięco – młodzieżowego obozu socjoterapeutycznego ” Starszy brat, starsza siostra” – na którym młodzież przygotowana do pełnienia roli pozytywnych wzorców do naśladowania przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych towarzyszyła dzieciom pochodzącym z tych rodzin podczas tygodniowego obozu w Wetlinie ( Bieszczady); na obozie realizowano autorski program socjoterapeutyczno – psychoedukacyjny Ewy Lubianiec; obóz zrealizowano w okresie 14 – 20. 07. 2008 r.; Fundacja finansowała transport autokarowy, poza tym 9 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych miało obóz w całości sfinansowany przez Fundację; 9 dzieci miało obóz dofinansowany na poziomie 50-70 %. W obozie wzięło udział 5 dzieci pochodzących z prawidłowo funkcjonujących rodzin, troje z nich wymagało dofinansowania obozu z uwagi na ubóstwo rodzin. Dwie osoby z grupy wolontariuszy pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych otrzymały dofinansowanie obozu; kadra – 4 osoby, uczestniczyła w obozie charytatywnie, swoje funkcje opiekuńczo – wychowawcze i terapeutyczne pełniła nie pobierając żadnego wynagrodzenia; Fundacja pokryła koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania kadry; ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 2, punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2c, punkt 2e Statutu Fundacji)

*)   zrealizowanie Młodzieżowej Pielgrzymki ( wyjazdu formacyjnego) do Włoch szlakiem Bł. P.G. Frassati, Św. D. Savio, Św. J. Bosko, 16-26. 08. 2008 r. Pielgrzymka zrealizowana została dzięki współpracy z Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym. Uczestnikami pielgrzymki w większości były młode osoby z prawidłowo funkcjonujących rodzin, samodzielnie finansujących wyjazd swoim dzieciom. 6 osób stanowili podopieczni Fundacji – osoby z rodzin patologicznych, wielodzietnych o niskim statusie materialnym, niepełnych na skutek rozwodu lub śmierci rodzica lub ciężko chorych. Troje z tych osób wymagała dofinansowania lub sfinansowania wyjazdu. Trzy osoby były w stanie pokryć samodzielnie koszty wyjazdu. Znajdują się one pod opieką Fundacji w obszarze terapeutycznym. Finansowego wsparcia aktualnie nie wymagają. Wyjazd zorganizowany został na zasadach integracji młodzieży różnych środowisk i przyczynił się bardzo do pogłębienia rozwoju duchowego i osobowego młodych ludzi, do ich kształtowania charakterów i drogi życiowej. ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 2, punkt 5; Paragraf 3 – punkt 2a, punkt 2b, punkt 2c, punkt 2e, punkt 3a Statutu Fundacji)

*)   wypłacenie 15 stypendiów finansowych na koniec roku szkolnego 2007/2008, jednego stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe i jednego stypendium w grudniu 2008 uczniom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych, a osiągającym dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce; w ciągu roku 2008 trzech uczniów otrzymywało comiesięczne stypendia na potrzeby szkolne i okresowe zapomogi na bieżące potrzeby. ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 2c Statutu Fundacji)

*)   rozwijanie współpracy z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, szkoły, do której uczęszcza znaczna liczba uczniów z patologicznych, głęboko dysfunkcyjnych rodzin zamieszkujących Piaseczno, z których znaczna liczba jest podopiecznymi Fundacji; współorganizowanie w ramach zespołów wychowawczych dla nauczycieli spotkań poświęconych problemowi specyfiki zachowań i rozwoju dzieci z rodzin dysfunkcyjnych; ( działalność ta obejmuje Paragraf 2 – punkt 5, Paragraf 3 – punkt 4 Statutu Fundacji) *)   rozwianie współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Zielone Strony Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Parafią NMPWW w Zalesiu Dolnym oraz Klubem Sportowym Grawitacja; współpraca z każdą z tych instytucji dotyczyła działań na rzec rozwijania zainteresowań i wspomagania edukacji dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych; ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 – punkt 4 Statutu Fundacji)

*)   zorganizowanie grupy wolontariuszy wspomagających edukacyjnie uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie ( trzy osoby korzystały z takiej pomocy w 2008 r.) ( działalność ta obejmuje Paragraf 3, punkt 3e Statutu Fundacji) *)  dofinansowanie organizacji VI Ogólnopolskiej Konferencji Socjoterapii ( 26-28.09.2008 r.) na poziomie 1000 zł., uznając ją jako szczególnie cenną dla pogłębiania wiedzy i doświadczenia z obszaru socjoterapii, pedagogiki i psychologii oraz pozwalającą na integrację środowisk działających na rzecz pomocy dzieciom ulicy i ich wzajemne wzbogacanie się swoimi doświadczeniami ( działalność ta obejmuje Paragraf 3 punkt 4 Statutu Fundacji)

3)   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ( Statut Fundacji Paragraf 6)

4)   W roku 2008 Zarząd Fundacji uchwalił dziesięć uchwał (dołączone do niniejszego sprawozdania).

5)   Przychody i wydatki w roku 2008 dokumentuje sprawozdanie finansowe dołączone do niniejszego sprawozdania;

*)   FUNDACJA NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH – SIEDZIBA FUNDACJI MIEŚCI SIĘ W GABINECIE PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE, KTÓRY NA MOCY UMOWY Z DYREKTOREM GIMNAZJUM JEST WYNAJMOWANY NIEODPŁATNIE (umowa użyczenia); OSOBY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ FUNDACJI POKRYWAJĄ KOSZTY POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH I POCZTOWYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE ORAZ SLUŻĄ FUNDACJI W RAZIE POTRZEBY WŁASNYMI SAMOCHODAMI , NIE OCZEKUJĄC ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW;

*)   Na potrzeby informacyjne (reklama Fundacji w lokalnej i wojewódzkiej Panoramie Firm, w dwóch wydaniach Życia Warszawy w okresie rozliczeń podatkowych, wydruk broszurek informacyjnych na temat Fundacji) Fundacja w roku 2008 wydała 2261,78 zł.

6)   FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIE ZATRUDNIA ŻADNYCH OSÓB, NIE WYPŁACA ŻADNYCH WYNAGRODZEŃ, NIE UDZIELA ŻADNYCH POŻYCZEK; DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI Z ROKU NA ROK ROZWIJA SIĘ, ALE NADAL DOMINUJE POMOC LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. JAK DOTĄD WYSTARCZAJĄ NAM SIŁY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH SPOŁECZNIE;

*)   o kwotach ulokowanych na rachunku bankowym informuje dołączony wydruk księgowy; Fundacja posiada konto w Banku PEKAO S.A. Oddział w Piasecznie, ul. Jana Pawła II2 oraz w BZ WBK S.A., II Oddział w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 28.

*)   fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nieruchomości;

8)   Fundacja kontynuuje współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piasecznie ( na mocy umowy zawartej w roku 2004). Współpraca obejmuje organizację działań na rzecz pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji. W roku 2008 zorganizowano przy współpracy z Ośrodkiem Kultury „Happening Mikołajkowy” podczas którego zebrano na rzecz Fundacji kwotę 4474, 02 zł. Koszty związane z organizacją imprezy w roku 2008 wiązały się z zakupem materiałów papierniczych potrzebnych do wykonania ozdób świątecznych i kartek – cegiełek na rzecz Fundacji oraz drobnych artykułów dekoracyjno – użytkowych na Loterię. Fundacja rozwija tez współpracę z Klubem Sportowym Grawitacja wspomagając finansowo utalentowaną młodzież z rodzin dysfunkcyjnych; Fundacja w roku 2008 kontynuowała współpracę z gronem pedagogicznym Gimnazjum nr 2 w obszarze podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca ta ze strony Fundacji jest bezpłatna. W roku 2008 Fundacja nawiązała współpracę z młodzieżą z 67 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Warszawie, która w ramach realizacji przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości zorganizowała na rzecz Fundacji charytatywny Turniej Szachowy i Brydżowy, pozyskując na ten cel sponsorów, a dochód z turnieju przekazując na Fundację.

9)   W roku 2008 ze strony Fundacji nie było konieczności składania deklaracji CIT; na fundacji nie ciążą zobowiązania podatkowe;

10)   Rok 2008 to piąty rok działalności Fundacji. W roku 2008 nie była przeprowadzana żadna kontrola fundacji.

Ewa Lubianiec – Prezes Zarządu

Krzysztof Lubianiec – członek Zarządu

Urszula Makowska – członek Zarządu

Piaseczno, dn. 28.03.2009 r.