Rok szk. 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ
ZA ROK SZKOLNY 2004/2005 (OD 1.09. 2004 R. DO 25.06. 2005 R.)

Fundacja Pomóż Dorosnąć, zarejestrowana została w KRS 20.04. 2004 r. Została ona powołana w celu pomocy edukacyjnej, psychoterapeutycznej, szeroko rozumianej pomocy życiowej i bytowej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (patologicznych) – alkoholowych, z problemem narkotyków, przemocy, przestępczości, rodzin rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z problemem bezrobocia i biedy. Pomoc ta ma służyć dorastaniu młodzieży do godnej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości. Siedzibą Fundacji jest Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Pozyskuje środki finansowe poprzez: ofiary, darowizny, zapisy, subwencje, dotacje oraz sprzedaż cegiełek i zbiórki publiczne.

Siedzibą Fundacji jest Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Działalność Fundacji nie ogranicza się do terenu Piaseczna. Ma ona służyć młodym ludziom niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

W roku szkolnym 2004/2005 Fundacja zorganizowała następujące przedsięwzięcia związane ze statutowymi celami:

 • prowadzenie punktu terapeutyczno – konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin – punkt taki działa w siedzibie Fundacji , Al. Kalin 30, Piaseczno; ze stałej, bezpłatnej pomocy terapeutycznej korzystało w roku szkolnym 2004/2005 5 dzieci i troje rodziców; punkt jest prowadzony przez założycielkę Fundacji – psychologa i pedagoga Ewę Lubianiec; praca w ramach punktu jest charytatywna;
 • zorganizowanie przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury koncertu młodzieżowego, z którego całkowity dochód przekazany został na rzecz Fundacji; w ramach koncertu przeprowadzono również aukcję ubrań młodzieżowych przekazanych na ten cel przez sklepy Cropp Town i Moro; łącznie zebrano około 3000 zł.
 • zorganizowanie spotkania (10.12.2004 r.) dla osób gotowych włączyć się w działania fundacyjne na zasadach wolontariatu – zgromadzenie 6 osób – absolwentów studiów pedagogicznych, głównie resocjalizacji;
 • zrealizowanie dwóch programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych w ramach obozów (zimowego i letniego) zorganizowanych przez Fundację dla młodzieży obciążonej patologią rodzinną, środowiskową i ryzykiem patologii; wyjazdy organizowane był na zasadzie integracji młodzieży, odbyły się w dniach 19 – 26. 02. 2005 r. i 16 – 26. 07. 2005 r.;
 • pełne finansowanie lub częściowe dofinansowanie ze strony Fundacji wyjazdu na obozy o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym (zimowy i letni)- pomoc tego typu otrzymało 10 osób z rodzin dysfunkcyjnych; Koszt wyjazdu dla jednej osoby wynosił : obóz zimowy – 460 zł., obóz letni – 620 zł
 • stworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych, mających bardzo trudne warunki bytowe, a mimo to osiągających bardzo dobre wyniki w nauce; na koniec roku szkolnego 2004/2005 wypłacono 6 stypendiów, każde wysokości 100 zł.;
 • finansowanie kursów językowych dla dobrze rokujących edukacyjnie uczniów, żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia; uczniów roku szkolnym 2004/2005 finansowano kursy 4 uczniom ( w wieku 16-18 lat) – uczęszczali oni na całoroczne kursy językowe do Szkoły Linqua Nova; koszt rocznego kursu dla jednego ucznia to ok. 2000 zł. (koszt ten jest zależny od rodzaju kursu, jedna uczennica była na kursie, który kosztował 2700 zł.);
 • finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji bytowej; w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 14 osób korzystało w roku szkolnym 2004/2005 z takiej pomocy; miesięczny koszt obiadów dla tej ilości uczniów wynosił średnio 1000 zł. Obiady finansowano uczniom przez 8 miesięcy;
 • pomoc przy finansowaniu aktywności szkolnej i pozaszkolnej, służącej rozwojowi kulturalnemu, społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne; z takiej pomocy korzystało w roku 2004/2005 14 uczniów;
 • pomoc materialna i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach – zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy – odzieży, obuwia, podręczników i przyborów szkolnych dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin – do tej pory z pomocy tej skorzystało 8 dzieci i ich rodzin; w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielenie pomocy finansowej – zakup leków, żywności, opłacenie rachunku za energię elektryczną – pomocy takiej udzielono w roku 2004/2005 w 3 przypadkach;
 • zorganizowanie dwóch okolicznościowych akcji na terenie miasta Piaseczna służących podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców miasta istnienia problemu tzw. dzieci ulicy, uwrażliwianiu mieszkańców na los tych dzieci i podnoszeniu ich gotowości pomocy:
  • Pierwszą akcją był Happening Mikołajkowy (05. 12. 2004 r.) – świąteczna impreza na ulicach miasta skierowana do wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej. W imprezę tę zaangażowało się bardzo dużo młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która przeprowadziła w swoich szkołach zbiórkę słodyczy na ten cel i sporządziła ponad 200 paczek dla dzieci. Paczki te, podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Piasecznie zorganizowali podczas tej akcji również kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży ciast- cegiełek został przekazany na rzecz Fundacji (zebrano około 378 zł.). Udział młodzieży w tego typu akcjach ma ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny.
  • Drugą akcją było nagranie płyty – cegiełki z kolędami (grudzień 2004). Płytę nagrały całkowicie charytatywnie muzykujące grupy i chóry działające w Piasecznie. Płyta o nazwie Kolędy i pastorałki – płyta dająca nadzieję była rozprowadzana jako cegiełka na rzecz Fundacji. Rozprowadzaniem zajęła się młodzież angażująca się w działania fundacyjne – rozprowadzała ją w szkołach i po mszach niedzielnych przed kilkoma kościołami. Akcja ta mocno przysłużyła się zaistnieniu w świadomości lokalnej społeczności faktu istnienia Fundacji i obszaru jej działania. Ze sprzedaży cegiełek uzyskano 4000 zł.
 • publikowanie w lokalnej prasie – w Gazecie Południa oraz w Forum Nauczycielskim artykułów propagujących ideę Fundacji, uwrażliwiających środowisko lokalne na problemy dzieci i młodzieży żyjących w najtrudniejszych warunkach. Autorką artykułów jest Ewa Lubianiec – prezes Fundacji i jej założycielka.
 • prowadzenie stoiska Fundacji, w ramach dwóch miejskich imprez organizowanych w Piasecznie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w czerwcu 2005 r. – Pikniku Rodzinnego i Piaseczyńskich Teatraliów Sobótkowych; na stoisku Fundacji prowadzona była loteria fantowa i kiermasz ciast oraz aktywność informacyjna podnosząca w społeczności lokalnej świadomość problemów biednych, zaniedbanych dzieci; stoisko obsługiwali działacze Fundacji i młodzież Gimnazjum nr 2 oraz podopieczni Fundacji; w ramach obu imprez udało się zebrać około 1000 zł.

Sprawozdanie sporządziła
Ewa Lubianiec
Prezes Fundacji