Rok szk. 2006/2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ
ZA ROK SZKOLNY 2005/2006 (OD 1.09. 2005 R. DO 31. 08. 2006 R.)

Fundacja Pomóż Dorosnąć, zarejestrowana została w KRS 20.04. 2004 r. ( nr KRS 0000203456). Została ona powołana w celu pomocy edukacyjnej, psychoterapeutycznej, szeroko rozumianej pomocy życiowej i bytowej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (patologicznych) – alkoholowych, z problemem narkotyków, przemocy, przestępczości, rodzin rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z problemem bezrobocia i biedy. Pomoc ta ma służyć dorastaniu młodzieży do godnej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości. Siedzibą Fundacji jest Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Pozyskuje środki finansowe poprzez: ofiary, darowizny, zapisy, subwencje, dotacje oraz sprzedaż cegiełek i zbiórki publiczne.

Siedzibą Fundacji jest Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Działalność Fundacji nie ogranicza się do terenu Piaseczna. Ma ona służyć młodym ludziom niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

W roku szkolnym 2005/2006 Fundacja zrealizowała następujące działania związane ze statutowymi celami:

 • prowadzenie punktu terapeutyczno – konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz ich rodzin – punkt taki działa w siedzibie Fundacji , Al. Kalin 30, Piaseczno; ze stałej, bezpłatnej pomocy terapeutycznej korzystało w roku szkolnym 2005/2006 4 dzieci razem z rodzicami; punkt jest prowadzony przez założycielkę Fundacji – psychologa i pedagoga Ewę Lubianiec; praca w ramach punktu jest charytatywna;
 • zorganizowanie przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz przy pomocy kilku szkół Piaseczna Happeningu Mikołajkowego ( 04. 12. 2005 r.) – świątecznej imprezy na ulicach miasta skierowanej do wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rejonów najgłębszej patologii społecznej. W imprezę tę zaangażowało się bardzo dużo młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która przeprowadziła w swoich szkołach zbiórkę słodyczy na ten cel i sporządziła ponad 400 paczek dla dzieci. Paczki te, podczas Happeningu Mikołajkowego wręczał dzieciom Mikołaj. Imprezie towarzyszył kiermasz ciast, liczne zabawy dla dzieci oraz Loteria Mikołajkowa, dzięki którym zebrano około 500 zł. Uczniowie i niektórzy nauczyciele piaseczyńskich szkół włączyli się w realizację tej akcji niezwykle aktywnie. Szczególnie atrakcyjnie wzbogacili akcję swoimi pomysłami Teatr Pani Anny Kolanowskiej i Bractwo Rycerskie pod kierunkiem Pana Artura Brzychcego. Po raz drugi akcja ta ukazała swój ważny wymiar wychowawczy i profilaktyczny.
 • zrealizowanie dwóch programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych wobec uczniów Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Były to programy – Moja ulica i Myślę sobie. Zrealizowano je dzięki aktywności wolontariuszy – Pani mgr Sylwii Dobosz i Annie Kołodziejskiej. Czas ich realizacji przypadł na okres luty – maj 2006 r.
 • dofinansowanie 3 osobom wyjazdu o charakterze religijno – profilaktycznym na Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży nad Lednicą 03. 06. 2006 r.
 • realizacja obozu spcjoterapeutyczno – profilaktycznego ( Bieszczady – Wetlina, 16- 23. 07. 2006 r.), w ramach którego realizowano program Starszy brat, starsza siostra; obóz był skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat i młodzieży; w dużej mierze obóz był dofinansowany. Ze strony Fundacji dofinansowanie otrzymało 4 osoby młodzieży i dwoje dzieci, oraz sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania kadry obozu. W sfinansowaniu obozu bardzo pomógł Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, który w znacznej kwocie dofinansował obóz 15 dzieciom. Pomoc otrzymaliśmy również z Fundacji Sierotki Marysi.
 • zorganizowanie udziału dzieci – podopiecznych Fundacji w dwóch bardzo atrakcyjnych imprezach okolicznościowych sponsorowanych przez Rotary Club Warszawa Wilanów – w grudniu 2005 r. – Spotkanie ze św. Mikołajem, impreza pod nazwa Magic Christmas oraz z okazji Dnia Dziecka , 04. 06. 2006 r. Spring Festiwal – zabawy w Wiosce Wikingów;
 • stworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów wywodzących się z rodzin patologicznych, mających bardzo trudne warunki bytowe, a mimo to osiągających bardzo dobre wyniki w nauce; na koniec I semestru roku szkolnego 2005/2006 wypłacono 3 stypendia, każde wysokości 100 zł.; na koniec roku szkolnego ufundowano dwie nagrody rzeczowe – rower górski i rower treningowy – które to nagrody otrzymali uczniowie wyróżniający się swoimi wynikami w nauce, uzyskiwanymi pomimo trudnych warunków rodzinno – bytowych.
 • finansowanie kursów językowych dla dobrze rokujących edukacyjnie uczniów, żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, jednak zmotywowanych do skorzystania ze stworzonej im możliwości kształcenia;
 • w roku szkolnym 2005/2006 finansowano kursy 4 uczniom ( w wieku 11-19 lat) – uczęszczali oni na kursy językowe do Szkoły Linqua Nova; w sumie 5 podopiecznych Fundacji korzystało z kursów w tej szkole w roku 2005/2006, gdyż jedną osobę Dyrektor Szkoły Lingua Nova przyjął na kurs bezpłatnie; koszt rocznego kursu dla jednego ucznia to ok. 2200 zł.
 • finansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji bytowej; 4 osoby korzystały w roku szkolnym 2005/2006 z takiej pomocy; miesięczny koszt obiadów dla tej ilości uczniów wynosił średnio 300 zł. Obiady finansowano uczniom przez 8 miesięcy;
 • pomoc przy finansowaniu aktywności szkolnej i pozaszkolnej, służącej rozwojowi kulturalnemu, społecznemu i wypoczynkowi dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, zakup podręczników i pomocy szkolnych; z takiej pomocy korzystało w roku 2005/2006 sześciu uczniów;
 • pomoc materialna i rzeczowa w szczególnie trudnych przypadkach – zakup lub przekazanie ofiarowanych Fundacji rzeczy – odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, podręczników i przyborów szkolnych dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin – w roku 2005/2006 z pomocy tej skorzystało 10 dzieci i ich rodziny; w 3 przypadkach udzielono losowej zapomogi finansowej; na rzecz świetlicy środowiskowej działającej przy Ośrodku Sióstr Pasterzanek przekazano liczne zabawki i słodycze;
 • zorganizowanie w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie w roku 2005 akcji wspomagającej najuboższe rodziny; sporządzono około 60 paczek żywnościowych, które przekazano za pośrednictwem pedagogów szkolnych do rodzin dzieci ze Szkół Podstawowych nr 2, nr 1 i nr 5 w Piasecznie;
 • prowadzenie stoiska Fundacji, w ramach dwóch imprez – Festynu w Dwójce – dnia otwartego Gimnazjum nr 2 w Piasecznie 01. 06. 2006 r. i 04. 06. 2006 r. Pikniku Rodzinnego, miejskiej imprezy organizowanej w parku piaseczyńskim; na stoisku Fundacji prowadzona była loteria fantowa i kiermasz ciast oraz aktywność informacyjna podnosząca w społeczności lokalnej świadomość problemów biednych, zaniedbanych dzieci; stoisko obsługiwali działacze Fundacji i młodzież Gimnazjum nr 2 oraz podopieczni Fundacji; w ramach obu imprez udało się zebrać około 700 zł.

Sprawozdanie sporządziła
Ewa Lubianiec
Prezes Fundacji