CO PROPONUJEMY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZICOM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Od września 2012 roku Fundacja Pomóż Dorosnąć, dzięki użyczeniu od Gminy Piaseczno nowego lokalu przy ul. WARSZAWSKIEJ 33 ( blok ” na plecach” sklepu Rossmann, wejście od tyłu bloku), znacznie rozszerza ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży oraz formy pomocowe dla rodzin. Rozszerzamy też zakres działań profilaktyczno – wychowawczych związanych z wieloma trudnościami rozwojowymi dzieci i młodzieży, które nie wiążą się z dysfunkcją rodzin. Oznacza to, że naszą ofertę kierujemy do szerszego kręgu odbiorców – do wszystkich dzieci i młodzieży, wychowujących się zarówno w rodzinach doświadczających różnorodnych trudności jak i w rodzinach bez tych trudności. Taki kierunek naszych działań wiąże się z faktem, że od kilku lat pomocy wychowawczej szukają u nas nie tylko rodziny obciążone poważnymi problemami, ale też  rodziny prawidłowo funkcjonujące, borykające się  z trudnościami wychowawczymi wynikającymi z wielu mniej lub bardziej typowych problemów i sytuacji rozwojowych. Coraz częściej pomocy szukają u nas dzieci  nadpobudliwe lub zahamowane psychoruchowego, dzieci nieśmiałe, wycofane, mało zaradne społecznie i emocjonalnie, z trudnościami edukacyjnymi, a także dzieci, których rodzice profilaktycznie chcą zapewnić im „trening dobrego charakteru” . Zajęcia przez nas proponowane będą miały różne formy, ale w jednym będą spójne – będą odnosiły się do motta Fundacji ” Po czasowniku „kochać”, najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest czasownik „pomagać””. Będą one kształtowały takie umiejętności społeczne i emocjonalne jak świadomość emocji i uczuć własnych i innych, empatia, umiejętności współpracy, zgodnego koleżeństwa, rozwiązywania konfliktów, asertywnego stawiania granic, budowania swojego poczucia wartości, umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania swojej motywacji i ambicji w wybranych dziedzinach. Jako szczególnie ważne uznajemy formowanie takich cech charakteru jak ciekawość świata, aktywność poznawcza, wytrwałość, samodyscyplina, sumienność w obszarze obowiązków szkolnych.

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapisy telefonicznie pod nr tel. 504269258 lub e-mailowo: ewa.lubianiec@wp.pl

I. KLUB „UCZNIAK” – indywidualna pomoc w nauce lub w zespołach 2-3 osobowych ( w przypadku dzieci na jednym poziomie edukacyjnym). Zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 17.00,pomoc w nauce połączona jest z kształtowaniem sumienności i aktywności edukacyjnej, motywacji i ambicji dobrych wyników szkolnych. Zajęcia są przewidziane dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zajęcia prowadzą nauczyciele i studenci.

Odpłatność za zajęcia (opłaty są darowizną na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć):

*dla dzieci-podopiecznych fundacji odpłatność jest ustalana indywidualnie ( odpłatność miesięczna na poziomie od 10 do 40 zł. w zależności od ilości zajęć w miesiącu, w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą być zwolnione z odpłatności)

*dla pozostałych dzieci- odpłatność od 20 do 50 zł. za zajęcia w zależności od czasu trwania zajęć.

II.KLUB DZIECI CIEKAWYCH WSZYSTKIEGO  – ZAJĘCIA O RÓŻNEJ TEMATYCE, Z WYRAŹNYM ASPEKTEM PSYCHOEDUKACYJNYM, DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

  • soboty ( od stycznia 2013) – godz.11-13.30 – ” Pracowania artystyczna – zabawa w twórczość” – warsztaty artystyczne z elementami relaksacyjnymi, odciążającymi emocjonalnie, kształtującymi pozytywną samoocenę, poczucie własnej wartości, rozwijające kreatywność, wyobraźnię;  liczebność grupy 8-10 osób, zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat; każda ostatnia sobota miesiąca – zajęcia w ramach pracowni artystycznej dla dzieci i rodziców;
  • wtorki , czwartki godz.  17.30 – 19.00  ( dwie niezależne grupy zajęciowe)– „Gry i zabawy na dobry humor” – warsztaty psychoedukacyjne z elementami bajkoterapii, muzykowania, teatru, gier, quizów, innych form aktywnych, zawierające elementy wiedzy o świecie (wielu jego obszarach), szczególnie cenne i wskazane dla dzieci mających trudności społeczne i emocjonalne takie jak niska samoocena, niska kontrola emocji, zahamowanie, nadpobudliwość, trudności w zgodnym koleżeństwie,  współpracy w grupie; liczebność grupy 8-10 osób,zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat;
  • środy , godz. 17.00 – 19.00 – warsztat rysunku dla gimnazjalistów, liczebność grupy 4-6 osób; zajęcia prowadzone przez studenta architektury, polecane dla młodzieży lubiącej rysować, pragnącej kształtować, rozwijać swoje umiejętności, ale także dla osób pragnących poznać tajniki sztuki rysowania;
  • wtorki, godz. 16.30-17.30 – warsztaty dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym – zajęcia łączące warsztaty psychoedukacyjne z aktywnością twórczą-  zapraszamy dziewczęta, które chcą kształtować swoją drogę w kierunku pozytywnego rozwoju, odkrywania własnej kreatywności, predyspozycji i zainteresowań, podejmowania dobrych wyborów w zakresie swojej edukacji i życia; liczebność grupy 4- 6 osób;  w ramach zajęć możliwe są indywidualne konsultacje dla dziewcząt i rodziców ( terminy ustalane są indywidualnie)

Odpłatność za zajęcia jednego rodzaju, czyli za wybrane zajęcia raz w tygodniu (opłaty są darowizną na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć):
*dla dzieci-podopiecznych fundacji odpłatność jest ustalana indywidualnie ( odpłatność miesięczna na poziomie od 10 do 40 zł. w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą być zwolnione z odpłatności)
*dla pozostałych dzieci- od 50 do 80 zł. miesięcznie

III. WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI W WIEKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY OD 15 LUTEGO 2013; GRUPA W TRAKCIE TWORZENIA – TRWAJĄ ZAPISY.
 
IV.PROGRAM „Mój Dobry Czas – dla Mam”- warsztaty szczególnie adresowane do mam pragnących wzmocnić swoją kondycję psychiczną, odprężyć się po trudach codziennych obowiązków, znaleźć własną przestrzeń rozwoju, twórczości, wzmocnienia jako kobiety aktywnej, zaradnej, czerpiącej satysfakcję ze swojego życia. Jest to cykl 3-miesięczny. Spotkania rozpoczynamy 21.09. 2012 a kończymy 14.12.2012. PROGRAM OTRZYMAŁ DOTACJĘ  BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO.   SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PIĄTKI W GODZ. 18.30 DO 20. Spotkania nie mają charakteru terapeutycznego. Mają być okazją do  własnego rozwoju, do pozytywnego spędzenia czasu, ale też do poruszenia spraw ważnych dla pań – mam, żon, osób samotnie wychowujących dzieci, do wymiany swoich doświadczeń, skonfrontowaniu ich z osobami zawodowo powołanymi do wspierania, wspomagania rozwoju osobistego. Grupę prowadzić będzie Ewa Lubianiec – psycholog oraz drugi instruktor, zależnie od tematyki spotkania. ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W PROGRAMIE ( jednorazowa za cały 3-miesięczny cykl) wynosi od 50 do 150 zł., w zależności od możliwości danej osoby. Istnieje możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach.
Równolegle do spotkań grupowych będzie możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji terapeutycznych, porad specjalistycznych(INFORMACJA PONIŻEJ). Dla osób uczestniczących w programie Mój Dobry Czas – dla Mam odpłatność za indywidualną pomoc psychologiczną wynosi symbolicznie 10 zł. za wizytę ( w okresie trwania programu).
V. PUNKT KONSULTACYJNO – TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.  Wizyty prosimy umawiać telefonicznie dzwoniąc do wybranego specjalisty.
SYLWIA DOBOSZ – PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, porady wychowawcze dla rodziców, terapia rodzin, terapia osób dorosłych TEL. 505903117
DOROTA TYAGI – OLWERT – PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, porady wychowawcze dla rodziców, terapia rodzin, terapia osób dorosłych TEL. 793304777 
ANNA KNIGAWKA – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, terapia rodzin, terapia osób dorosłych- TEL. 506075814
EWA LUBIANIEC – PSYCHOLOG, PEDAGOG, terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 504269258
JUSTYNA URBAŃSKA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 606701097
MAGDALENA KOMSTA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 6000052266
Odpłatność za wizytę ( w formie darowizny na rzecz fundacji) jest w przedziale 30-80 zł. i  jest ustalana indywidualnie w zależności od możliwości finansowych pacjenta. Osoby z rodzin będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, w tym rodziny dzieci będących pod opieką Fundacji są przyjmowane nieodpłatnie lub wysokość opłat jest ustalana indywidualnie. 
VI. W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12-14 DZIAŁA W FUNDACJI PUNKT POMOCY DORAŹNEJ – MATERIALNEJ ( RZECZOWEJ)