Obozowe regulaminy – prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi wspólnie z dziećmi

Drodzy Rodzice i drodzy uczestnicy fundacyjnych obozów:)

Od lat nie mamy problemów z dyscypliną dzieci podczas obozów, ale też przywiązujemy dużą wagę do zasad bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczamy regulamin obowiązujący na naszym obozie. Dzieci są z nim zapoznawane pierwszego dnia obozu. Zachęcamy rodziców, aby zapoznali się z nim wsólnie z dziećmi.

REGULAMIN OBOZU „ STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA„

Bęsia – Ostrów Pieckowski 2015

Niniejszy regulamin jest dokumentem normującym zasady postępowania podczas OBOZU LETNIEGO „Starszy Brat, Starsza Siostra” 2015. Każdemu uczestnikowi obozu  zapewniamy poszanowanie jego godności osobistej oraz przestrzeganie norm współżycia społecznego i tego samego od niego oczekujemy. Dla uniknięcia nieporozumień przedstawiamy poniżej kilka wyraźnych wskazań regulujących zasady przebywania na obozie.

Uczestnik obozu obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu ppoż, regulaminu kąpieli w jeziorze, regulaminu Ośrodka w Bęsi i w Ostrowie Pieckowskim) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.

W programie obozu zawarte jest uczestnictwo w Mszy św. w dniach, w których jest z nami Ksiądz Jarek Januszewski ( nie jest ono obowiązkowe) oraz wspólne uczestnictwo całego obozu w niedzielnej Mszy Świętej.

Bezwzględnie zakazane jest:

 • palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
 • samowolne wchodzenie do jeziora. Czas i sposób korzystania z kąpieli ustala każdorazowo wychowawca grupy.
 • niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy.
 • używanie słów uznanych powszechnie za niekulturalne, niegrzeczne, urażające inne osoby

Uczestnik obozu ma obowiązek:

 • poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań.
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu wychowawcy.
 • zgłaszania wychowawcy wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia.

Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (sprzęt muzyczny, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek.

Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy.

Konsekwencją łamania ( nieprzestrzegania )zasad regulaminu będzie udzielnie upomnienia lub nagany, a w przypadkach drastycznych – będzie to wydalenie z obozu na koszt rodziców/opiekunów.

Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko

Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązują się do przestrzegania powyższego regulaminu

REGULAMIN KĄPIELI

OBOWIĄZUJĄCY NA OBOZIE ‘Starszy brat, starsza siostra” 2015

 1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym.
 2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i w obecności kierownika lub wychowawców.
 3. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nieprzekraczających 10 osób.
 4. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.
 5. Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.
 6. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) należy natychmiast wyjść z wody i udać się na brzeg w wyznaczone wcześniej miejsce zbiórki.
 7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.
 8. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę możliwości należy udzielić pomocy potrzebującemu.
 9. Na głębi bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani ratownicy, natomiast inni mogą udzielać pomocy wyłącznie z brzegu.
 10. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.
 11. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody.
 12. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami dźwiękowymi.

WSZYSCY UCZESTNICY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU KĄPIELI.

ZASADY  OBOZU DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWEGO „Starszy brat, starsza siostra”organizowanego przez Fundację Pomóż Dorosnąćobowiązujące wolontariuszy

 1. Wolontariusze – młodzież zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia uczestnicząca w obozie w charakterze „ starszych braci i sióstr” swoim udziałem w obozie deklaruje gotowość do służenia dzieciom pozytywnym przykładem i swoją dojrzałością.
 2. Wolontariusze deklarują, że są osobami niepalącymi tytoniu, niezażywającymi żadnych substancji psychoaktywnych oraz, że podczas obozu nie dopuszczą się eksperymentowania z wyżej wymienionymi substancjami.
 3. Podczas obozu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu.
 4. Wolontariusze wspólnie z wychowawcami realizują program obozu, z którym zostaną przed obozem zapoznani.
 5. Każdego dnia obozu wolontariusze uczestniczą w spotkaniach superwizyjnych, mających służyć pomocą, odciążeniem, wsparciem emocjonalnym wolontariuszom w pełnionej przez nich roli.
 6. Wolontariusze zgłaszają wychowawcy wszystkie trudne dla nich sytuacje, dolegliwości itp. na zasadach obowiązujących każdego uczestnika obozu.
 7. Wolontariusze nie są wychowawcami dzieci, a jedynie starszymi towarzyszami dzieci, przygotowanymi do pełnienia swojej roli. Odpowiedzialność za wszystkich uczestników obozu we wszystkich grupach wiekowych ponosi kadra obozu ( kierownik obozu i wychowawcy).
 8. Wolontariusze podejmując się udziału w obozie są gotowi dostarczać dzieciom i sobie nawzajem pozytywnych sytuacji  wychowawczo – rekreacyjnych ( chodzi tu o podejmowanie pozytywnych interakcji społecznych, aktywności artystycznej, sportowej, krajoznawczej).
 9. Powyższe zasady mają charakter informacyjny. Zakładamy, że nie zdarzą się sytuacje wymagające zastosowania konsekwencji w postaci odesłania wolontariusza z obozu za złamanie zasady 2 i 3. Gdyby tak się jednak zdarzyło,  rodzice wolontariusza niepełnoletniego zastaną natychmiast powiadomieni i zobowiązani są do odebrania dziecka z obozu w ciągu 24 godzin. Wolontariusz pełnoletni, jeśli złamie zasadę 2 i 3, zostanie natychmiast zobowiązany przez kierownika obozu do jego opuszczenia.